portrety na zamĆ³wienie
advert 2
advert 3

portret to dobry...

polecane

 

"Naj­pi?kniej­sze co jest na ?wiecie, to po­god­ne oblicze."  A. Einstein

Eksponowanie portretuCz?sto dostaj? zapytania dotycz?ce ekspozycji portretów. Chc?c podzieli? si? swoj? wiedz? oraz do?wiadczeniem poni?ej zamieszczam wiadomo?ci dotycz?ce ochrony i ekspozycji portretów. Ka?dy portret wykonany na pod?o?u papierowym nara?ony jest na dzia?aj?ce z zewn?trz warunki. ?wiat?o, kurz, du?a wilgotno?? powietrza to czynniki wp?ywaj?ce na kondycje rysunku.

 

Pod wp?ywem wilgoci papier si? marszczy i faluje, pod wp?ywem ?wiat?a ?ó?knie, a rysunek powoli zanika. Kurz natomiast osadzaj?c si? na p?aszczy?nie rysunku tworzy naturalny filtr zas?aniaj?cy prawdziwy wizerunek obrazu, zaburzaj?c takie warto?ci jak ostro?? rysunku, kontrast, czy w przypadku portretów kolorowych ?wietlisto?? pigmentów.  Chc?c przynajmniej cz??ciowo zabezpieczy? i dobrze wyeksponowa? swoje dzie?o sztuki nale?y dobra? odpowiadaj?c? naszym wymaganiom opraw?.

Bardzo dobr? opraw? stanowi? powszechnie dost?pne antyramki, ramki i fotoramki. Ka?da z nich charakteryzuje si? tym, ?e ich lico stanowi p?aszczyzna przezroczysta wykonana ze szk?a lub tworzyw sztucznych np. pleksi. Dzi?ki niemu nasz rysunek jest bezpieczny od kurzu, ?wiat?a oraz innych czynników z zewn?trz.Odno?nie szk?a warto wyró?ni? wyj?tkowe szk?o antyrefleksyjne. Jest to szk?o, które nie odbija ?wiat?a, jak to si? dzieje w przypadku zwyk?ej tafli. Ono je rozprasza i dzia?a jak filtr. Ogl?daj?c obrazek umieszczony pod takim szk?em, nie zobaczymy swojego odbicia, czyli nie zaobserwujemy " efektu lustra" jak zazwyczaj. Dobrze jest u?ywa? tego rodzaju szk?a w pracach znacznych formatów eksponowanych w mocno o?wietlonych przestrzeniach wystawienniczych lub gdy praca wystawiona jest na bezpo?rednie dzia?anie strumienia ?wiat?a. Na warunki domowe zwyk?e szk?o jest wystarczaj?ce.
Zastanawiaj?c si? nad ramkami równie? mo?na mie? nie lada zagadk?. Wybra? antyramk?, czy fotoramk?, a mo?e wykonan? na specjalne zamówienie drewnian? rze?bion? polichromowan? (malowan?) ram??


Antyramka jak sama nazwa mówi nie ma listew. Tworzy j? przednie, przezroczyste lico i tylna p?yta (plecy). Pomi?dzy nimi umieszczamy portret. Ca?o?? spina si? za pomoc? kilku metalowych klipsów. Jest ekonomiczn? form? zabezpieczenia obrazka przed kurzem, zniszczeniem, zaplamieniem. Jest stosunkowo niedroga i ?adnie komponuje si? we wspó?czesnych pomieszczeniach. Istnieje mo?liwo?? zakupienia antyramki z przezroczystym licem, wykonanym ze szk?a lub pleksi. Dost?pna w  formatach A4, A3, 30X40 cm oraz 40X50 cm. S? to formaty standardowe.

Fotoramka jest wykonana ze szk?a, pleców oraz ramy z metalowych listew. Sprawia wra?enie nowoczesnej i w takich wn?trzach si? dobrze komponuje. Ze wzgl?du na p?ask? cienk? listw? (charakterystyczn? dla wszystkich fotoram) pasuje bardziej do wizerunków osób m?odych, rysunków abstrakcyjnych no i zdj??. Fotoramy dost?pne s? w wielu barwach. Najbardziej popularne s? z?ote i srebrne w wersjach mat oraz b?ysk.  Za fotoramk? zap?acimy wi?cej jak za antyramk?. Fotorama jest o wiele ci??sza, za to bardziej solidna. Dost?pna w wielu standardowych formatach, wykonywanych przeze mnie portretów.

Gotowe ramy maj? najbardziej szerok? ofert? pod k?tem kolorów, wzorów i formatów. S? one zbudowane na podobnej zasadzie jak fotoramy, ale ich listwy s? bardziej zró?nicowane. Ró?ne s? równie? materia?y z jakich zbudowane s? ramki. S? to materia?y sztuczne oraz naturalne jak drewno i jego pochodne. Dla portretów przygotowywanych z my?l? o darowaniu ich na prezent bardzo dobre s? subtelnie podrze?bione drewniane ramki. Najlepiej te z lekk? faz? lub z subtelnym rowkiem wzd?u? kraw?dzi ramy. Wybieraj?c ram? nale?y pami?ta?, ?e rama nie mo?e by? zbyt ozdobna, aby nie "konkurowa?a" zbytnio z obrazem.

Dodatkowym elementem dekoracyjno-ekspozycyjnym jest passe-partout (paspartu). Bardzo pi?knie komponuje si? ono z ramkami dost?pnymi  na rynku. Dzi?ki niemu portret wygl?da jeszcze bardziej elegancko i nabiera przestrzeni i lekko?ci. Mo?na je zastosowa? równie? w celu odizolowania portretu, rysunku od lica szyby. W przypadku prac o niestandardowych formatach passe-partout wykonywane jest na zamówienie.

Osoby zainteresowane opraw? zamówionych u mnie prac zapraszam do skorzystania z takiej mo?liwo?ci.

 

ciekawostki ?lubne

  • linki

...bo mi?o jest lubie? i by? lubianym

ankieta

Jakie portrety lubisz?