portrety na zamówienie
advert 2
advert 3

portret to dobry...

polecane

"Najpi?kniejsze cojestna?wiecie, topogodne oblicze." A. Einstein

Dobieramy ramy, kilka praktycznych rad

W swojej pracy cz?sto zajmuj? si? eksponowaniem prac, rysunkowych i malarskich. Postrzegam t? czynno?? jako jeden z wa?niejszych elementw wp?ywaj?cych na charakter ekspozycji dzie?a. To od ramy zale?y czy podkre?limy pi?kno obrazu czy go oszpecimy. Prosz? mi wierzy?, ?e nawet najpi?kniejszy obraz czy rysunek mo?na "zagnie??" przez przyt?aczaj?c? lub niefortunnie wybran? ram?. W tek?cie poni?szym pragn? podzieli? si? swoimi do?wiadczeniami, zamieszczaj?c kilka swoich spostrze?e? i rad.

Jak pisa?am w poprzednim artykule my?l?c o doborze ramy musimy zastanowi? si? z jakiego rodzaju powierzchni?, podk?adem dzie?a mamy do czynienia. Mam na my?li, fundamentalne rozr?nienie rysunku wykonanego na wiotkiej kartce papieru oraz p?tna naci?gni?tego niczym membrana b?bna na krosna zwane blejtramem. Ka?dy z tych przypadkw traktujemy inaczej.

Dla przypomnienia rysunek na papierze, samym p?tnie lub innej tkaninie obramiamy, antyramami (szk?o bez ramek, szyba i plecy) ramami ze szk?em, fotoramami ( rama cz?sto z aluminium, szk?o i plecy), ktre stanowi? sztywn? i stabiln? konstrukcj? do powieszenia na ?cianie. Ramy ze szk?em nie bardzo nadaj? si? do ramowania blejtramw, mi?dzy innymi dlatego, ?e obraz jest zabezpieczony mediami, a jego powierzchnia stanowi mocn?, sztywn? p?aszczyzn?. Malowid?a na p?tnie naci?gni?te na krosna i obrazy na deskach wstawiamy zatem w ramy bez szk?a. Ramy do obrazw s? cz?sto wykonywane na zamwienie w zak?adzie ramiarskim lub w specjalnych dzia?ach marketw np: Leroy Merlin.


Poni?ej rada techniczna, dla utrwalenia:

Rysunek na wiotkim papierze, tkanin? czy inny wiotki podk?ad obramiamy dowolnie zakupionymi antyramkami, ramkami, fotoramkami ze szk?em i specjaln? p?ycin? (plecy obrazka).
Malowid?o na p?tnie obramiamy tylko ramami, w specjalnych punktach marketw i zak?adach ramiarskich. Nie kupimy gotowych ram, doci?tych na wymiar do obrazw!Kilka strategii z mojego notatnika:

1. Dobieram ram? zawsze do indywidualnego obrazu. Harmonijn? z jego charakterem, energi? i ekspresj?. Zanim wybior? t?, ktra mi odpowiada dok?adnie przygl?dam si? jak obraz komponuje si? w zestawieniu z ram?. Przystawiam ram? do obrazu i widz?, czy jest wszystko w porz?dku czy te? niekoniecznie.


2. Do prac subtelnych, delikatnych rysowanych pastelami dobieramy ramy spokojne, subtelne, raczej cie?sze. Mog? by? bardziej klasyczne oraz jasne. Nie b?d? one przyt?acza?y pracy, odwraca?y uwagi oraz rozprasza?y.


3. Do prac kolorowych o du?ych kontrastach i wyrazistych konturach czy w dese? rama mo?e by? odwa?niejsza, bardziej oryginalna, szersza, z wyrazist? faktur? o kolorach g??bokich czasami nawet

"krzykliwych". Tutaj mo?na rwnie? zastosowa? ramy rozrze?bione z?ote z motywem ro?linnym np: listkw lub wici floralnych.
4. Generalnie bezpieczniejsze jest dobieranie ram mniej ozdobnych, nie prze?adowanych zdobieniami np. z lekkim ornamentem lub ??obieniem. Mog? by? rwnie? ramy z?ote. Naj?adniej jednak wygl?daj? te,

ktre s? cz??ciowo pokryte z?oceniem. Ceny takich ram s? w miar? dost?pne.
5. Je?eli obraz jest darem, prezentem bior? pod uwag?, kto jest obdarowywanym i na jak? okazj? powsta?. Inn? ram? wybieramy dla Rodzicw czy Dziadkw np: do portretu rocznicowego czy rocznic? ?lubu, inn? dla dziecka na chrzciny, jeszcze inn? dla nowoczesnej pary narzeczonych na parapetwk?. Wiadomo, czasami trzeba pewne rzeczy wyczu?.


6. Bardzo lubi? ramy drewniane. Maj? one niezwykle szlachetny charakter. Te z lekk?, z?ot? lub srebrn? fazk? pasuj? do wielu prac. Warto zwrci? na nie uwag?.


7. Ostatnia rada dotyczy bardziej podej?cia do materia?u. Tutaj mniej znaczy wi?cej, co jest zawsze w dobrym gu?cie. Maj?c do wyboru bardziej ozdobn? ram? z materia?u drewnopodobnego i mniej ozdobn? ze szlachetnego drewna, w dobrym gu?cie wybra? jest t? drug?. Oczywi?cie musi ona pasowa? do obrazu.

Zdaj? sobie spraw?, ?e uniwersalnej ramy nie ma, a recept czy przepisw na ekspozycj? tyle ile osb, gustw i oczekiwa?. Mam jednak nadziej?, ?e moje zapiski oka?? si? pomocne przy wyborze ramy do Pa?stwa dzie?a. Zach?cam do stosowania tych strategii w praktyce, bo si? sprawdzaj?. Gdyby jednak wybr by? ogromny, co si? zdarza:) w naszych czasach, radz? by nie popada? w panik? czy zw?tpienie tylko skorzysta? z narz?dzia jakie ma ka?dy z nas, z intuicji.


Wi?cej na temat ekspozycji mo?na poczyta? w dziale: eleganckie passe-partout

 

ciekawostki ?lubne

  • linki

...bo mi?o jest lubie? i by? lubianym

ankieta

Jakie portrety lubisz?