portrety na zamĆ³wienie
advert 2
advert 3

portret to dobry...

polecane

 

"Naj­pi?kniej­sze co jest na ?wiecie, to po­god­ne oblicze."  A. Einstein

Witam na witrynie Portretyslubne.pl

 


Na stronie odnajd? Pa?stwo galeri? portretów okoliczno?ciowych wykonanych na zamówienie, portrety ?lubne, par, narzeczonych i rocznicowe na prezent.

Dodatkowo wiele ciekawych zagadnie? dotycz?cych ?lubu oraz propozycje

wykonania portretu osób indywidualnych, dzieci oraz rodziny.


 

Zapraszam do galerii

Wykonuj? portrety na zamówienie, w czym si? specjalizuj? od wielu lat. Pasjonuj? mnie obrazy, na których widz? ludzi, ich emocje i uczucia takie jak szcz??cie, rado?? i zadowolenie. Z tego powodu wielk? przyjemno?? sprawia mi wykonywanie portretów par, zakochanych, przyjació?, ?lubne oraz rocznicowe portrety na prezent. Rysuj? o?ówkiem grafitowym, sepi?, pastelami suchymi oraz maluje farbami olejnymi. Obrazy tworz? na ?ywo u klienta, u mnie w pracowni oraz z przes?anych na mejla zdj??. Wykonuj? równie? portrety dzieci oraz zwierz?t w ciekawych aran?acjach kompozycyjnych, zestawieniach kolorystycznych oraz ró?nych stylistykach.

 

Portrety moje cechuje estetyczne wykonanie i dobra cena, co docenili dotychczasowi zleceniodawcy. Ich opinie zawarte na tej stronie s? dla mnie bezcenne za co im serdecznie dzi?kuj?. Do ka?dej z moich prac podchodz? indywidualnie z wielkim zaanga?owaniem i wyczuciem, zgodnie z bogat? tradycj? portretu, dbaj?c o najmniejszy szczegó?. Ka?dy z portretów jest inny, bo do ka?dego zlecenia podchodz? indywidualnie. Jest tak dlatego, bo wierz? w to, ?e ka?dy z nas jest wyj?tkowy.

 

Prace wykonuj? w dowolnym formacie na szlachetnym papierze lub p?ótnie. Ch?tnie doradzam w kwestii techniki oraz ekspozycji. Zale?y mi na tym, aby moje portrety by?y przekonywuj?ce, nastrojowe i inspiruj?ce.

 

 

Galeria portretu ?lubnego

 

 

Portret zajmuje w sztuce wyra?ne i ugruntowane miejsce. Od zawsze by? i jest dla cz?owieka znacz?cy. Od kiedy si? pojawi? podkre?la? rol? cz?owieka w naturze, religii, kulturze, status spo?eczny, maj?tkowy oraz wyj?tkowo?? i indywidualno??. W historii sztuki portret otrzyma? twarze wielu osób takich jak w?adcy, kardyna?owie, arystokraci, bohaterowie czy filozofowie. Zawarta w nim magia i ponadczasowo?? sprawi?a, i? ludzie ch?tnie uwieczniali swoje wizerunki, cz?sto si? nimi otaczali oraz obdarowywali.

 

Termin " portret" oraz francuski wyraz "portrait" pochodz? od ?aci?skiego "pro - traho", t?umaczy si? jako "czynno?? wyci?gania na zewn?trz", odzwierciedlania rzeczywisto?ci i prawdy. Dzi?ki czynno?ci portretowania artysta zatrzymywa? chwil?, jej ulotno?? oraz pewne uczucie, które mo?na nazwa? "stanem duszy" portretowanego. To ta czynno?? sprawia?a, i? portret przenosi? wizerunek portretowanego w pewien niezwyk?y wymiar poza czasem i przestrzeni? w, którym my wspó?cze?ni mo?emy prowadzi? dialog z lud?mi, uwiecznionymi na obrazach.

 

 

ciekawostki ?lubne

  • linki

...bo mi?o jest lubie? i by? lubianym

ankieta

Jakie portrety lubisz?